Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2014

zaczarowana1
4169 6188
zaczarowana1
zaczarowana1
-Nie opuszczaj mnie.
-Opuścić? Zamierzam za ciebie wyjść.

— Sylvia Day - Płomień Crossa
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viaweheartit weheartit
I'm sexy and I know it!!
Reposted fromweheartit weheartit viarudeee rudeee
zaczarowana1
3919 f867
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viarudeee rudeee
zaczarowana1
Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromolakocie olakocie viarudeee rudeee
zaczarowana1
3137 6227 500
Reposted fromzolwik zolwik viarudeee rudeee
zaczarowana1
2022 fbc7
Reposted fromajema ajema viarudeee rudeee
zaczarowana1
7820 114f 500
Reposted frompozniej pozniej viarudeee rudeee
zaczarowana1
1473 cbc7
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawrazliwa wrazliwa
3229 e591 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawrazliwa wrazliwa
zaczarowana1
  No, bardzo pana proszę, będziemy się codziennie widywać, będę szczęśliwa i może pan też.
— Éric Emmanuel Schmitt - Kiedy byłem dziełem sztuki
Reposted fromIriss Iriss viaNiepamientam Niepamientam
zaczarowana1
A ludziom zawsze się wydaje, że znają całą prawdę. (…) Ludzie w ogóle mało co zauważają.
— Buszujący w zbożu
Reposted fromflesz flesz viaNiepamientam Niepamientam
zaczarowana1
4268 09d7 500
Reposted fromNiepamientam Niepamientam
zaczarowana1
2535 1777
Reposted fromNiepamientam Niepamientam
zaczarowana1
6341 184c 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viarudeee rudeee
zaczarowana1
zaczarowana1
1833 bb66
Odwagi by "keep your standards, head and heels high"... 
Reposted fromsoupdujour soupdujour viarudeee rudeee
zaczarowana1
Gdy trzymasz mnie za rękę
To nawet w starej ładnie mi sukience.
— Renata Przemyk "Ten taniec"
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viarudeee rudeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl